Anläggningar i föreningen

Föreningens medlemmar består av fastigheterna i Gjutegården.
Föreningens ändamål är

  • Vägarna inom området
  • Vattenförsörjning
  • Radio/TV
  • Elledningar
  • Gemensam belysning och gemensamma grönområden.

Gemensamma anläggningar
Området är indelat i anläggningar. Till dessa betalas in till samfälligheten för underhåll och förbättringar. Anläggningarnas innehåll och antal är fastslagna av länsstyrelsen

En räkning utdelas 3 gånger per år av styrelsen för inbetalning.
Förfallodatum är 30 April, 31 Augusti samt 30 November för inbetalning

Gemensamhetsanläggning 1 innefattar:
Kvarters gator, gångar, lekplatser, aktivitetshus, grönytor, planteringar, dagvattenledningar, ytterbelysning med kablar, kabel-tv, hus 1 – 217 (vardera 0,466 % utom additions husen 34, 60, 107, 158 och 195 som har 0,279%)

Gemensamhetsanläggning 2 innefattar:
Gemensamma garage längor , parkeringsplatser. Detta gäller 159 hus i området. 

Gemensamhetsanläggning 3  innefattar:
Kallvattenledningar med mätbrunnar + sub mätare i varje deltagande fastighet, spillvattenledningar. 

Den personliga vattenförbrukningen avläses av fastighetsägaren runt nyår och inlämnas till styrelsen på utdelad lapp runt nyår. Därefter sker en debitering eller återbetalning beroende på egen förbrukning i förhållande till normal förbrukningen.

Gemensamt vatten gäller hus:
1 – 7, 15 – 42 ,47 – 50, 58 – 62, 78 – 116, 121 – 143, 145 – 149, 154 – 157, 162 – 171, 176 – 217.