Årsmöte / medlemsmöte 2024

Kallelse

Årsmöte Hults By Samfällighetsförening
Torsdagen 21 mars 2024, kl. 18.00
Plats: Hultskolan, Hults gata 26, skolmatsalen

Dagordning:
1) Mötets öppnande
2a) Upprop
2b) Frågan om mötets behöriga utlysande
2c) Dagordningens godkännande
3a) Val av ordförande för mötet
3b) Val av sekreterare för mötet
3c) Val av justeringspersoner
3d) Val av rösträknare
4a) Verksamhetsberättelse 2023 (bifogas)
4b) Ekonomisk berättelse 2023 (bifogas)
4c) Revisorernas berättelse 2023
4d) Frågan om ansvarsfrihet för 2023 års styrelse
5) Styrelsens förslag till årsmötet
6) Medlemmarnas förslag till årsmötet (motioner)
7a) Styrelsens förslag till revisorsarvode för 2024
7b) Revisorernas förslag till styrelsearvode för 2024
8a) Styrelsens förslag till budget för 2024
8b) Styrelsens förslag till debiteringslängd (medlemsavgifter) för 2024
9a) Val av ordförande för 2024
9b) Val av 2 ordinarie ledamot för 2 år
9c) Val av 3 suppleanter för 2024
9d) Val av 2 revisorer för 2024
9e) Val av 2 revisorssuppleanter för 2024
9f) Val av valberedning för 2024
10) Övriga frågor som inte kräver beslut
11) Mötets avslutande

PROTOKOLLET

Det här inlägget postades i Anläggning 1. Bokmärk permalänken.