Enkla ordningsregler

Ordningsregler för Hults By Samfällighetsförening

Hults By äger gemensamma tillgångar som styrelsen är satt att förvalta på bästa och billigaste sätt. För att möjliggöra detta måste följande ordningsregler respekteras. Dessa är utformade i enlighet med under åren tagna styrelse- och årsmötesbeslut.

Det är av allra största vikt att vi som bor i Hults By efterlever föreningens ordningsregler

Reglerna är till för att hjälpa oss att göra vår vistelse i Hults By så trivsam som möjligt och för att undvika irritationer och dålig stämning

När ordningsfrågor uppstår inom samfälligheten bör dessa i första hand lösas av medlemmarna sinsemellan och styrelsen kontaktas endast i de fall en lösning inte kan uppnås av medlemmarna själva. Med ett gott humör och ett vänligt påpekande kan man komma långt genom endast ett samtal.

– Fyrverkerier får ej användas inom samfälligheten.

Biltvätt räknas som miljöfarlig verksamhet
Det är inte uttryckligen i lag förbjudet att tvätta bilen på gatan men enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten i dagvattensystemet. Se Göteborgs Stads rekommendationer

– Biltrafik är förbjuden på gångvägarna utom för absolut nödvändiga transporter till och från fastigheten.

– Mopedåkning är absolut förbjuden i området utom där biltrafik är tillåten.
Utsätt inte våra impulsiva lekande barn för risken att bli påkörda.

– Lär barnen att inte leka i våra späda träd, på parkeringsytor, garagetaken, eller med flislådorna eller annan gemensam utrustning. Tänk på olycksrisken i första hand men även på det ökade underhållet.

– Hundar och katter får inte springa lösa i området utan tillsyn. De måste absolut hållas under uppsikt. Lekplatserna är till för våra barn och inte som avträde för husdjur. Tänk på att ta upp ev. hundlort. Släng inte plastpåsen i naturen.

-Häckar och buskar. Klipp så att sikten inte skyms framför allt i korsningar med bil- och cykeltrafik. Detta är ett säkerhetskrav. Häckar får heller inte växa utanför kantlinjen så att gående, sopmaskiner och snöröjning hindras. Läs mer om fastighetsägarens ansvar på www.goteborg.se

– Ägarbyte skall anmälas till styrelsen. Informera om namnet på den nye ägaren, samt när ägarbytet sker. Vatten, el och samfällighetsavgifter skall regleras mellan säljare och köpare. Styrelsens adresser och åtaganden finns i årsmötesprotokollet och på hemsidan www.hultsby.se.

-Bilarnas plats.  Vinkelhus och radhus har plats i garagelängorna Kör alltid in bilen i garaget. Det är ofta ont om p-platser vilket skapar irritation hos dem som drabbas, det vill säga grannarna. Garagelängorna får inte användas som förråd.  Brandfarligt material får inte förvaras i garagen ex. bensindunk. Garageporten skall hållas låsta. Om en garageport inte är låst står hela garaget öppet för inbrott i bilarna. Kontakta styrelsen om låsen inte fungerar. Avskiljande mellanväggar eller nät får ej sättas upp mellan garageplatserna.
Ev. skador på portar eller väggar skall anmälas till styrelsen.

 Elektriska motor- och kupévärmare får bara kopplas in i speciella uttag* i garagen. Elsystemet är inte avsett för detta och samfälligheten skall inte betala för elkostnaden för privata motorvärmare. Bränsledrivna värmare får inte köras i garage.
-Laddning av elfordon får bara kopplas i garagen med speciellt uttag. Vanliga elsystemet är inte byggt för detta och samfälligheten skall inte betala för elkostnaden för privata ändamål.

– Parkeringsplatserna framför garagelängorna tillhör radhus och vinkelhus. De är köpta och delas av dessa med ca en halv p-plats per hus. Dessa p-platser är även avsedda för tillfälliga besökare.

– Till TV använd endast dubbelskärmad HF-tät koaxialkabel med helskärmade HF-täta kontakter. Andra typer av kabel ger dålig mottagning och kan störa din grannes bild.
– Extra TV-uttag får man själv inte montera i huset. Detta skall göras av Isbergs.

Respektera och följ dessa regler så får vi alla ett trivsamt boende i Hults By.

Styrelsen

 

Spar dessa regler och följ dem efter bästa förmåga. Då får vi ett bättre Hults By.

Styrelsen