Årsmöte 2018 på Hultskolans matsal

Kallelse Årsmöte Hults By Samfällighetsförening
Torsdagen 22 mars 2018, kl. 18.00
Plats: Hultskolan, Hults gata 26, skolmatsalen

Dagordning:
1)                   Mötets öppnande
2a)                 Upprop
2b)                 Frågan om mötets behöriga utlysande
2c)                 Dagordningens godkännande
3a)                 Val av ordförande för mötet
3b)                 Val av sekreterare för mötet
3c)                 Val av justeringsperson
3d)                 Val av rösträknare
4a)                 Verksamhetsberättelse 2017 (Bifogas i brevlåda)
4b)                 Ekonomisk berättelse 2017 (Bifogas i brevlåda)
4c)                 Revisorernas berättelse 2017
4d)                 Frågan om ansvarsfrihet för 2017 års styrelse
5)                   Styrelsens förslag till årsmötet
6)                   Medlemmarnas förslag till årsmötet (motioner)
7a)                 Styrelsens förslag till revisorsarvode för 2018
7b)                 Revisorernas förslag till styrelsearvode för 2019
8a)                 Styrelsens förslag till budget för 2018
8b)                 Styrelsens förslag till debiteringslängd (Medlemsavgifter) för 2018
9a)                 Val av ordförande för 2018
9b)                 Val av 3 ordinarie ledamöter för 2 år
9c)                 Val av 3 suppleanter för 2018
9d)                 Val av 2 revisorer för 2018
9e)                 Val av 2 revisorssuppleanter för 2018
9f)                 Val av valberedning för 2018
10)                 Övriga frågor som ej kräver beslut
11)                 Mötets avslutande

Välkommen.
Styrelsen
-Kom och gör din stämma hörd.

 

Motioner från medlemmarna:

 Motion 1:
Alla medlemmar i samfälligheten får inte all information pga att man inte använder internet av olika skäl. Vi anser, att alla i samfälligheten, skall få del av all information. Vilket innebär att de medlemmar som inte använder dator meddelas direkt i brevlådan.
Hus 179 Mona Björk Hus 195 Gunvor Tidqvist
Styrelsens kommentar:
Nödvändig information delas ut på papper så som tidigare år, på mail kommer extra information. Styrelsen kan i framtiden förse biblioteket med utskrifter av dessa mailutskick.

Motion 2:
Laddmöjlighet för elbilar
Trots att motionen att koppla in laddmöjlighet för elfordon i garagen röstades ned förra gången tycker jag att det åter kan tas upp för diskussion i och med möjlighet att få installationen delfinansierad av staten:  http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Laddningspunkt-for-elfordon/

I tillägg ser vi att biltillverkare levererar hybrider och el bilar i större utsträckning. Om inte vi kan bygga upp infrastrukturen finns tillgängligt på ett bra sätt kommer utvecklingen att avstanna eller förlängas i onödan. Vi kommer ändå att behöva installera laddstolpar förr eller senare med hänsyn till utvecklingen inom bilindustrin. Det är lika bra att passa på när det delfinansieras av staten.
Förslaget är helt enkelt att vi installerar laddstation i garageplatsen med stöd från statlig bidrag som nu finns möjlighet att få.

Förutsatt att vi blir godkända för bidragsstödet, kan vi installera laddstation för elfordon i garagen?

Hus 77 Christian Saleki

Styrelsens kommentar:
Frivilliga får gärna bilda en grupp som undersöker möjligheter och förutsättningar för att kunna återkomma med kostnad för arbetet. Styrelsen föreslår att frågan bordlägges.

Motion 3:
Måla i rutorna för parkeringsplatser.
En del ser inte eller vill inte se men med bättre färg så kanske vi kan hoppas?
Tyvärr ställer sig en del så vi inte kommer ut från garagen med våra bilar.
Hoppas med ny färg som nu finns självlysande kanske det blir bättre ?
Då kanske vi som har bilar i garaget kommer ut om ingen är felparkerad där ?
I andra områden har de skyltar med vi transporterar bort Er bil om den är felparkerad. Även om det inte sker så kommer en del vara oroliga ingen vill få sin kära egendom bortforslad eller riskera detta – de kan kännas obehagligt.
Finns redan lagparagraf om detta och det finns i andra villaområden.
Detta har redan en gång tidigare motionerat om utan någon respons.

Hus 73 Klas Hellgren

Styrelsens kommentar:
Styrelsen föreslår att det målas en tydlig markering för parkering förbjuden. Vi föreslår dock att detta sker först efter översyn av asfalten med hänsyn till grävarbeten i området.

 

Det här inlägget postades i Anläggning 1, Anläggning 2, Anläggning 3. Bokmärk permalänken.