medlemsmöte Hultsby samfällighet.

Torsdagen den 19 e mars. 2020 klockan 18.30 aktivitetshus 3.

Inga motioner från medlemmar inlämnade.


Dagordning:
1)                   Mötets öppnande
2a)                 Upprop
2b)                 Frågan om mötet behörigen utlyst ( utskick ca 4 mars)
2c)                 Dagordningens godkännande
3a)                 Val av ordförande för mötet
3b)                 Val av sekreterare för mötet
3c)                 Val av justeringsperson
3d)                 Val av rösträknare
4a)                 Verksamhetsberättelse 2019 (Bifogas i brevlåda)
4b)                 Ekonomisk berättelse 2019 (Bifogas i brevlåda)
4c)                 Revisorernas berättelse 2019
4d)                 Frågan om ansvarsfrihet för 2019 års styrelse
5)                   Styrelsens förslag till årsmötet ( 2 st)
6)                   Medlemmarnas förslag till årsmötet (0 st)
7a)                 Styrelsens förslag till revisorsarvode för 2020
7b)                 Revisorernas förslag till styrelsearvode för 2020
8a)                 Styrelsens förslag till budget för 2018
8b)                 Styrelsens förslag till debiteringslängd (Medlemsavgifter) för 2020
9a)                 Val av ordförande för 2020
9b)                 Val av 3 ordinarie ledamöter för 2 år
9c)                 Val av 3 suppleanter för 2020
9d)                 Val av 2 revisorer för 2020
9e)                 Val av 2 revisorssuppleanter för 2020
9f)                 Val av valberedning för 2020
10)                 Övriga frågor som ej kräver beslut
11)                 Mötets avslutande

Det här inlägget postades i Anläggning 1, Anläggning 2, Anläggning 3. Bokmärk permalänken.