Medlemsmöte 17 Mars

Kallelse
Årsmöte Hults By Samfällighetsförening
Torsdagen 17 mars 2022, kl. 18.00
Plats: Hultskolan, Hults gata 26, skolmatsalen
Dagordning:
1) Mötets öppnande
2a) Upprop
2b) Frågan om mötets behöriga utlysande
2c) Dagordningens godkännande
3a) Val av ordförande för mötet
3b) Val av sekreterare för mötet
3c) Val av justeringspersoner
3d) Val av rösträknare
4a) Verksamhetsberättelse 2021 (bifogas)
4b) Ekonomisk berättelse 2021 (bifogas)
4c) Revisorernas berättelse 2021
4d) Frågan om ansvarsfrihet för 2021 års styrelse
5) Styrelsens förslag till årsmötet
6) Medlemmarnas förslag till årsmötet (motioner)
7a) Styrelsens förslag till revisorsarvode för 2022
7b) Revisorernas förslag till styrelsearvode för 2022
8a) Styrelsens förslag till budget för 2022
8b) Styrelsens förslag till debiteringslängd (medlemsavgifter) för 2022
9a) Val av ordförande för 2022
9b) Val av 1 ordinarie ledamot för 2 år
9c) Val av 3 suppleanter för 2022
9d) Val av 2 revisorer för 2022
9e) Val av 2 revisorssuppleanter för 2022
9f) Val av valberedning för 2022
10) Övriga frågor som inte kräver beslut
11) Mötets avslutande

Dokument att ladda ner

Det här inlägget postades i Anläggning 1, Anläggning 2, Anläggning 3, Medlemsmöte. Bokmärk permalänken.