Medlemsmöte 17 Mars

Medlemsmöte 17 Mars

Kallelse
Årsmöte Hults By Samfällighetsförening
Torsdagen 17 mars 2022, kl. 18.00
Plats: Hultskolan, Hults gata 26, skolmatsalen
Dagordning:
1) Mötets öppnande
2a) Upprop
2b) Frågan om mötets behöriga utlysande
2c) Dagordningens godkännande
3a) Val av ordförande för mötet
3b) Val av sekreterare för mötet
3c) Val av justeringspersoner
3d) Val av rösträknare
4a) Verksamhetsberättelse 2021 (bifogas)
4b) Ekonomisk berättelse 2021 (bifogas)
4c) Revisorernas berättelse 2021
4d) Frågan om ansvarsfrihet för 2021 års styrelse
5) Styrelsens förslag till årsmötet
6) Medlemmarnas förslag till årsmötet (motioner)
7a) Styrelsens förslag till revisorsarvode för 2022
7b) Revisorernas förslag till styrelsearvode för 2022
8a) Styrelsens förslag till budget för 2022
8b) Styrelsens förslag till debiteringslängd (medlemsavgifter) för 2022
9a) Val av ordförande för 2022
9b) Val av 1 ordinarie ledamot för 2 år
9c) Val av 3 suppleanter för 2022
9d) Val av 2 revisorer för 2022
9e) Val av 2 revisorssuppleanter för 2022
9f) Val av valberedning för 2022
10) Övriga frågor som inte kräver beslut
11) Mötets avslutande

Dokument att ladda ner

Erbjudande öppen fiber

Erbjudande öppen fiber

Erbjudande

Hej!
Telia erbjuder nu ett reducerat pris på fiberinstallation i vårt område. 
Styrelsen för Hults by Samfällighetsförening ser detta som en möjlighet att få in fiber till antagligen minsta möjliga påverkan i form av grävning på samfällighetens mark eftersom Telia redan har gjort installationer i området både i form av telefoni samt fiber.  
Vårt befintliga koaxialkabelnät som är kopplat till Tele2 (f.d. Comhem) är tyvärr ingen teknik att bygga på inför framtiden.
För mer info se

Telia Anslutning (sista beställningsdag 15 mars 2022) Förlängt datum, se länk

Direkt till beställningssida Öppen Fiber till villa – priser och erbjudanden – Telia.se

Dagens tjänster kostar idag föreningen ca 100 000 kr /år i abonnemangsavgift. Denna avgift ligger kvar, till Medlemmar röstar fram annan lösning.

Snöröjning 2021-2022

Snöröjning 2021-2022

Vi som bor på Gjutegården har ett avtal med en firma för snöröjning. Dessa skall plogat våra gator efter snön slutat falla. Dessa har bara bemanning för ”normal” vinter.
Styrelsen har dagligen samtal med dessa under de dagar det snöar.
Uthängande buskar och utbyggnader/staket försvårar tyvärr deras framfart.

Snöröjning


Tänk gärna en tanke extra på brevbärarna, och skotta hela deras väg.
Har du en äldre granne, Kanske du orkar hjälpa till?
Är en granne borta, skotta gärna deras partier, så dessa inte får oönskat besök.

Bra är om dina bilar parkeras inne i garagelängorna, så underlättar detta för traktorförarna.

Saxat ur Göteborgs stads hemsida ang snöröjning

Vintertid har du som fastighetsinnehavare ansvaret att sanda och skotta gång- bana/gångväg eller trottoar utanför din tomt. Om någon trillar och slår sig här, så är det alltså du som bär ansvaret. Det är tråkigt för den som trillar, och tråkigt för dig – som fastighetsinnehavare kan du bli skadeståndsskyldig om det händer en olycka.

Som fastighetsinnehavare ansvarar du för snöröjning av gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor utmed och mellan fastigheter. När gångbana saknas och tomten eller fastigheten gränsar direkt mot gatan finns det särskilda regler – då ska 1,2 meters bredd från fastighetens tomtgräns räknas som gångbana.

Du som fastighetsägare ansvarar själv för att skaffa grus för att exempelvis kunna grusa trottoaren vintertid.

Här är en karta på vilka gator som skall snöröjas.

Arbetsgrupper

Under året har vi uppmärksammat att det finns flera områden som vi gemensamt behöver undersöka och arbeta kring. Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så maila: Info@hultsby.se och ange vilken grupp du vill vara med i.

TV-utbud i området

Till årsmötet 2021 hade ställts en motion angående utbudet av TV-kanaler i området. Motionen avslogs, men en arbetsgrupp är under bildande för att titta över frågan för framtiden.

Solceller och solpanel i området

Styrelsen har fått information från ett företag som vill komma och presentera solcellslösningar för föreningens medlemmar. Det finns potential i området, men också många tänkbara lösningar. Styrelsen önskar därför att det bildas en arbetsgrupp för att titta närmare på dessa frågor.

Bredband

Vi har uppmärksammats på att medlemmar blivit kontaktade av olika bredbandsbolag som säger att de har tillstånd att dra fram bredband i området, vilket de inte har. Med anledning av detta och att några medlemmar upplevde problem med internet under sommaren vill styrelsen fråga medlemmarna om några vill titta på framtida bredbandslösningar för området.